Resolució de Procediments tributaris

Presentació

A partir de l’1 de juliol de 2004, l'antiga Llei General Tributària ha deixat d'estar en vigor per a ser substituïda per la per la nova Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Amb més profunditat que l'antiga, la nova Llei General Tributària introdueix una nova regulació per a tota la matèria que havia vingut regida fins a ara per la llei de 1963:

 • les diferents posicions dels obligats tributaris (responsables, successors, etc.)
 • el règim d'interessos de demora i recàrrecs
 • les infraccions i sancions: tipificació, quantia, graduació, reduccions,...
 • els procediment de gestió (autoliquidacions, ingressos a compte, etc.)
 • el funcionament del procediment d'inspecció
 • el procediment de recaptació
 • les revisions i recursos plantejables contra els actes de contingut tributari (revisió, reposició, procediment econòmic i administratiu)

Veure temari pdf Baixar PDF del curs

Dades del curs

 • Durada: Equivalent a 40 hores presencials (2 mesos i mig).
 • Modalitat:A distància, assistida mitjançant tutories directes amb el professor.
 • Serveis: Accés a continguts i a activats d’avaluació i autoavaluació, accés i participació a fòrums temàtics i a xats on line amb el tutor del curs.
 • Idiomes del curs: castellà
 • Preu: 300 euros

© 2008 AulaVirtual