Curs superior de tècniques de gestió i planificació turística local

Presentació

El curs pretén donar a conèixer els diferents elements que configuren el sistema turístic , i donar les eines necessàries per a la creació de productes turístics que actuïn de manera sostenible sobre l'àmbit territorial. Tot això ens portarà a la configuració d'esquemes turístics de qualitat, i a la singularitat i complementarietat dels diferents recursos. Aquests coneixements són els ingredients necessaris per a l'èxit del turisme sobre el territori.

Els objectius del curs són:

  • Plantejar els conceptes bàsics de la geografia del turisme
  • Explicar el paper del territori en el desenvolupament del turisme
  • Presentar l'articulació espacial i els efectes territorials de l'activitat turística

pdf Baixar PDF del curs

Dades del Curs

 • Durada: equivalent a 90 hores presencials (9 mesos)
 • Modalitat: A distància, assistida mitjançant tutories directes amb el/la professor/a.
 • Serveis: Accés a continguts i activitats d'avaluació i autoavaluació, accés i participació en fòrums temàtics i xats on line amb el tutor del curs.
 • Idioma: català i castellà.
 • Preu: 450 euros

© 2008 AulaVirtual