I. EXPRESSIÓ ESCRITA

1.1. Nivells de formalitat d'un text escrit/oral

1.2.Tècniques de millora del lèxic

1.2.1. Lèxic general
1.2.2. Lèxic de tractaments protocol·laris
1.2.3. Mots crossa
1.2.4. Mots jòquer
1.2.5. Altres recomanacions

1.3. Organització del discurs: oració, paràgraf, text.

1.3.1. Estructura interna: idea central del paràgraf
1.3.2. Organització externa: articulació textual en paràgrafs, introducció, desenvolupament i cloenda

1.4. Cohesió del discurs

1.4.1. Introducció
1.4.2. Els connectors que serveixen per estructurar el text (cohesió)

1.5. Coherència del discurs

1.5.1. Introducció
1.5.2. Marcadors textuals

1.5.2.1. Per estructurar el text
1.5.2.2. Per estructurar les idees

1.6. Producció de text

1.6.1. Generació i organització d'idees
1.6.2. La pluja d'idees

1.7. Diferents models de documents

1.7.1. Introducció
1.7.2. Esquema
1.7.3. Resum
1.7.4. Carta
1.7.5. Currículum
1.7.6. Ressenya
1.7.7. Treballs acadèmics
1.7.8. Assaig

II. EXPRESSIÓ ORAL

2.1. Articulació i qualitats del discurs oral: estil, claredat, concisió, coherència, senzillesa, naturalitat

2.2.  Finalitat del discurs

2.2.1. Informar
2.2.2. Convèncer
2.2.3. Persuadir
2.2.4. Entretenir

2.3.  Adequació contextual

2.3.1. Tema
2.3.2. Entorn
2.3.3. Receptors

2.4. Planificació del discurs: el guió.

2.4.1. Introducció i tipus de guions
2.4.1. El guió esquemàtic
2.4.2. El guió en forma de text

2.5. Qüestions fonètiques

2.5.1. Estàndard oral del català
2.5.2. Ortologia

2.5.2.1. Errors freqüents
2.5.2.2. Casos conflictius d'accentuació

2.6. Producció de comunicacions

2.6.1. Generació i organització d'idees
2.6.2. Presentacions i exposicions
2.6.3. Informe
2.6.4. Conferència
2.6.5. Entrevista
2.6.6. Debat